An in-language conlang blog

Thursday, August 2, 2007

sàn-të-lènschë hàldënö (nàksü)

vó'c tysàmap'a!

étial nàksüsöp'n. làsëal të'mëàrüasöp'n. kakí étial kakü làsëal ka'të'chèmbelsöp'të.
étialdi të'latèrenp'a ke tagéatykesan'aë kelískesisöp'të! tan pàspön-të-telèn éap'të. líryira'c tëàctö dipàrip'a...
ségatéta'c tómli yinúrap'a: ceqlizobloq.

à yt'tylíhlcisöp'fö!

Greetings!

Today is Naksu. Yesterday was Mearua. Neither today nor yesterday was a festival.
Today I realized that I have too few words! Only 880 are there. I want to make more...
I found another blog: ceqlizobloq.

Go in good health!

No comments: