An in-language conlang blog

Monday, August 13, 2007

hàliri hàldënö (mëàrüa)

vó'c tysàmap'a!

étial sëlítya hàliri hàldënö t'ésöp'n. èdel sèschë énilnö k'ésöp'n!

à yt'tylíhlcisöp'fö!

Greetings!

Today was the last day of Halde. Tomorrow will be the first day of Enil!

Go in good health!

No comments: