An in-language conlang blog

Saturday, August 11, 2007

dósa-të-tòr hàldënö (mètü)

vó'c tysàmap'a!

pón na-sóchikörn'të'c të'kanéyev'a:
  • lü lö'lirlalóv'a
  • nëcókü rücórü ùrgë ki'cüérn'r
à yt'tylíhlcisöp'fö!

Greetings!

I have discovered two tongue twisters:
  • if I were greatly to begin to watch
  • against the heart her too much fear will twist
Go in good health!

No comments: