An in-language conlang blog

Tuesday, July 31, 2007

sàn-të-pónschë hàldënö (làfü)

vó'c tysàmap'a! lú lyín pëshírim l'ésöp'n, lö'chèmbelsöp'n. étial tërcífia'c líryira ka'ki'tércsap'a. à'c sürmùricüm ëàclë dö'disödàp'a!

à yt'tylíhlcisöp'fö!

No comments: