An in-language conlang blog

Tuesday, July 31, 2007

sàn-të-pónschë hàldënö (làfü)

vó'c tysàmap'a! lú lyín pëshírim l'ésöp'n, lö'chèmbelsöp'n. étial tërcífia'c líryira ka'ki'tércsap'a. à'c sürmùricüm ëàclë dö'disödàp'a!

à yt'tylíhlcisöp'fö!

Monday, July 30, 2007

sàn-të-sèschë hàldënö (mètü)

vó'c tysàmap'a!

enèd lëtútö rüclinípi térap'n. pëàmat yírkesi ëàlifnö sëlítya'c cíltiri "lammas" lahütép'të. sëlítyadi kàmliön, lëtú ki'töràp'n líryira càsapi pëclinípinàrim. tétë lëtú të'clinípinàriv'n; sëlítyadi yískesi enèd liryiclinípi të'büràritav'n, ní kachelàpia të'nípisöp'n. làmmasdi kachelàpia ki'lalírisöp'n.

à yt'tylíhlcisöp'fö!

Greetings!

The sun travels too quickly along its arc. Some of the people here call a day "Lammas" which is coming soon. On that day, the sun's arc will begin to shorten more quickly. Already the arc has become shorter; on each day the sun has more quickly fallen, but the change was small. On Lammas the change will begin to increase.

Go in good health!

Sunday, July 29, 2007

à tërcífia sèschë

vó'c tysàmap'a!

étial sëlítya sànschë (5th) hàldënö, alítanö tepón-shóji-sànschë (55th) ésöp'n. sëlítya nàksü (týaci) ésöp'n. lú lyín pëgànim l'ésöp'n, lö'chèmbelsöp'n.

étial të'nisèchisöp'n. sinít të'büràritap'n, nihéra enèd të'fóamn'r. ílpü'aë të'kíeladisöp'ë, hróvin sëlítya mëàrüara ènglishvin ésöp'n, tölíö chèmbelsöp'n.

à yt'tylíhlcisöp'fö!