An in-language conlang blog

Saturday, August 4, 2007

shóji-të-sé hàldënö (làfü) - ènchëtyn!

vó'c tysàmap'a!

étial (të làsëal) chèmbelsöp'të! nichèmbelip "ènchëtyn" èsöp'të. héra étial làfüsöp'n, të làsëal të'mètüsöp'n.
ènchëtyn nichèmbelip cónö tèpsëtynö ésöp'n. ènchë tèpsëtynö të'càrv'n.
étial tymàm'r të typàp'ë ílpünö àgë të'cílvëv'të, níllip'ic fàgë èliavin.

à yt'tylíhlcisöp'fö!

Greetings!

Today (and yesterday) are a festival! They are the minor festival "middays". Also today is Lafu, and yesterday was Metu.
Middays is the minor festival of the center of the month. Half of the month has completed.
Today the mother and father of my husband came, for the seeing of our boy.

Go in good health!

No comments: