An in-language conlang blog

Sunday, July 29, 2007

à tërcífia sèschë

vó'c tysàmap'a!

étial sëlítya sànschë (5th) hàldënö, alítanö tepón-shóji-sànschë (55th) ésöp'n. sëlítya nàksü (týaci) ésöp'n. lú lyín pëgànim l'ésöp'n, lö'chèmbelsöp'n.

étial të'nisèchisöp'n. sinít të'büràritap'n, nihéra enèd të'fóamn'r. ílpü'aë të'kíeladisöp'ë, hróvin sëlítya mëàrüara ènglishvin ésöp'n, tölíö chèmbelsöp'n.

à yt'tylíhlcisöp'fö!

5 comments:

Arthaey Angosii said...

à mërèchi tërcifiàthé...

à týraisö, ke dà tagéaty àgë "àshaíl" t'örí. :) dà tésa ëàlis tagéaty fàgë?

Arthaey Angosii said...

If my merechi is so horribly unreadable that you can't decipher my attempt, feel free to ask what I was trying to say. :)

Arthaey Angosii said...

Vae'saea emaelivpeni vesha'edh lomael seith k'.

Lisa R said...

I don't read, write, or create conlangs, but I like the name of yours. It's pretty. :)

(I ran across your page via Arthaey of the comments.)

na-tëàctöp'r said...

Giynlith - thanks!

Arthaey -

Kash! Ojo riyeveith ne emaen?

Your merechi is archaic :), but I understand all of it except for tésa. No, wait, I get it, hah! (See, I DO need practice.)

Sorry I can't put the following into Asha'ille - I'm glad you're happy that I mentioned Asha'ille; I was a bit nervous about linking to people without asking first :) And as for the second question, I dunno, ojo llashávni ne asha'ille? :)